784 005 608

Regulamin Sklepu Internetowego www.solidlazienki.pl

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.solidlazienki.pl jest firma SOLID Michał Dzidek z siedzibą w Bieruniu, ul. RYNEK 9, NIP 646-270-19-70 REGON 240829793,, wpisana do rejestru CEIDG prowadzonego przez Ministra Rozwoju, zwana dalej Sprzedającym.
 2. Definicje:
  1. Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.
  3. Konto – zbiór zasobów i uprawnień na stronie www.solidlazienki.pl, oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przed Klienta, w których gromadzone są dane Klienta, w tym informacje
   o złożonych Zamówieniach.
  4. Produkt – rzecz ruchoma oferowana w sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  5. Katalog Produktów – lista produktów dostępnych w sklepie www.solidlazienki.pl prezentowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Internetu.
  6. Umowa Sprzedaży – umowa zawierająca zobowiązanie Sprzedającego do przeniesienia na Zamawiającego własności Produktu lub Produktów wybranych w Katalogu Produktów dostępnych na stronie internetowej oraz ich wydania, a po stronie Zamawiającego zobowiązanie do odebranie Produktu lub Produktów oraz zapłaty Sprzedającego określonej ceny.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  8. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem www.solidlazienki.pl
  9. Sprzedający – SOLID Michał Dzidek 43-150 Bieruń, ul. Rynek 9
  10. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego.
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarta Umowy Sprzedaży Produktu za Sprzedawcą.

§ 2

 1. Integralną częścią niniejszego regulaminu są:
  1. Załącznik nr 1 – wzór zgłoszenia reklamacyjnego
  2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o odstąpieniu przez Klienta od umowy.

§ 3

 1. Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produktu, nazwy i znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi właścicieli marek oraz użyte są w celach identyfikacji określonego produktu. Ich kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w innych celach przez użytkowników strony sklepu solidlazienki.pl jest zabronione.
 2. Prezentowane produkty znajdujące się na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Są tylko i wyłącznie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 K.C.
 3. Prezentowane na stronie zdjęcia produktów mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.
 4. Sklep nie gwarantuje, mimo dołożenia wszelkich starań, że publikowane dane techniczne
  i opisy pochodzące ze stron internetowych producentów nie zawierają błędów lub braków.
 5. Rozbieżności wymienione w pkt. 3 i 4 nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego, w szczególności nie są podstawą do żądania wymiany towaru na innych na koszt sklepu solidlazienki.pl

§4

 1. Przedmiotem sprzedaży sklepu solidlazienki.pl są płytki ceramiczne, dekoracje, elementy wyposażenia łazienek…..
 2. Oferowane towary są nowe i pierwszego gatunku. Produkty w gatunku innym niż pierwszy posiadającą taką informację – np. gatunek 2.
 3. Płytki ceramiczne sprzedawane są na opakowania, chyba, że w opisie produktu zawarta jest inna informacja.
 4. Dekoracje i pozostałe towary sprzedawane są na sztuki, chyba, że w opisie produktu zawarta jest inna informacja.
 5. Jeżeli Klient zamówi taką ilość towarów, o których mowa w pkt. 3, której nie da się przeliczyć na pełne opakowania, to ilość zostanie zaokrąglona w górę, dopełnych opakowań.
 6. Ceny produktów są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług. Ceny wyrażone są w złotych polskich.
 7. Ceny wskazane w pkt. 6 nie zawierają opłat dodatkowych, jakie Klient zobowiązany jest ponieść na mocy niniejszego Regulaminu. W szczególności nie obejmują kosztów transportu zamówionych towarów do miejsca wskazanego przez Klienta, kosztów transferu środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedającego, kosztów zawarcia umów kredytowych.
 8. Opłaty dodatkowe o których mowa w pkt. 7 będę wyodrębnione jako dodatkowa pozycja na dokumencie potwierdzającym dokonanie transakcji.
 9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Rejestracja i ochrona danych osobowych

§ 5

 1. Aby złożyć zamówienie w sklepie solidlazienki.pl nie jest wymagana rejestracja.
 2. Rejestracja ma za zadanie ułatwienie Zamawiającemu i Sprzedającego zarządzanie zamówieniami.
 3. Rejestracja konta użytkownika jest dobrowolna oraz bezpłatna.
 4. Każdy użytkownik może dokonać rejestracji na stronie solidlazienki.pl zakładając swoje konto poprzez wypełnienie formularza i podanie wymaganych danych.
 5. Konto użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora, jeżeli zostanie stwierdzone:
  1. Złamanie postanowień niniejszego Regulaminu przez użytkownika,
  2. Działanie użytkownika naruszające normy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Usunięcie konta użytkownika powoduje usunięcie wszystkich podanych przez niego danych, poza danymi, które muszą pozostać w bazie, gdyż użytkownik dokonał transakcji zakupu towarów oferowanych przez Sprzedającego.
 7. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane w celach realizacji zamówienia, na co Klient wyraża bezwarunkową zgodę poprzez ich podanie.

Zamówienia

§ 6

 1. Zamówienie w sklepie solidlazienki.pl może złożyć:
  1. Osoba fizyczna, która jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium RP, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. Każda osoba prawna,
  3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych
   Zwana dalej Kupującym, z zastrzeżeniem, że sklep realizuje zamówienia jedynie, gdy miejsce dostawy znajduje się na terytorium Polski.
 2. Zamówienie złożone w sklepie nie jest równoznaczne z zawarcie umowy sprzedaży. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail do klienta, z oświadczeniem sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2
 4. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód sprzedaży w postaci paragonu bądź faktury VAT.

Płatności

§ 7

 1. Sprzedający dopuszcza następujące formy płatności:
  1. Przelew za pośrednictwem systemów bankowych z zastosowaniem szybkich przelewów. w tym za pośrednictwem systemów płatności zewnętrznych przelewy24 oraz imoje obsługiwane przez firmę ING Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
  2. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy podany w e-mail potwierdzającym zawarcie transakcji.
  3. Płatności BLIK
  4. płatności online za pośrednictwem karty płatniczej Mastercard oraz Visa
  5. Brak płatności w ciągu 3 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży powoduje anulowanie zamówienia.

  Termin i realizacja zamówienia

  § 8

  1. Sklep solidlazienki.pl przystępuje do realizacji zamówienia natychmiast po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym sprzedającego.
  2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od sklepu nie będzie możliwa realizacja zamówienia, Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany.
  3. Maksymalny termin dostawy zamówionych przez Klienta towarów wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  Dostawa przesyłki

  § 9

  1. Towar dostarczany jest Klientowi tylko i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej, zwanej dalej Kurierem.
  2. Klient zobowiązany jest pokryć koszty transportu.
  3. Sprzedawca nie ma wpływu na godzinę dostawy zamówionych przedmiotów. W zaplanowany przez przewoźnika dzień dostawy zamówionych przedmiotów, należy zapewnić możliwość odbioru przesyłki w godzinach od 7 do 20
  4. Kurier nie wnosi towaru do domu i lokalu Klienta. Klient obowiązany jest tę czynności wykonać osobiście i na własne ryzyko.
  5. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod adresem dostawy, mimo wcześniejszego poinformowania telefonicznie Klienta, Kurier awizuje przesyłkę i wskazuje miejsce, gdzie Klient może ją odebrać.
  6. Przesyłkę awizowaną Klient odbiera na własny koszt w terminie 2 dni roboczych od daty wystawienia awizo. Po upływie tego terminu następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu przesyłki do Sprzedającego, obciążany zostanie Klient.
  7. Klient po otrzymaniu przesyłki obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki i zgodność jej zawartości zgodnie ze złożonym zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki muszą być opisane w protokole lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem.
  8. Niedopełnienie obowiązków Klienta, w których mowa w pkt. 6 powoduje utratę przez Klienta wszelkich roszczeń reklamacyjnych dotyczących tej przesyłki w zakresie wad, jakie Klient przy dołożeniu należytej staranności, mógł wykryć przyjmując i badając przesyłkę w sposób określony j.w.
  9. W przypadku towarów dostarczanych na paletach należy obejrzeć je z zewnątrz, czy paleta lub pudełka nie posiadają zewnętrznych uszkodzeń.
  10. Jeżeli stan wizualny takiej przesyłki nie budzi zastrzeżeń, Klient odbiera od Kuriera przesyłkę.
  11. Klient obowiązany jest w ciągu 2 dni od daty dostawy, dokładnie sprawdzić zawartość palety
   i wnętrza opakowań.
  12. Jeżeli stan przesyłki po szczegółowej kontroli budzi zastrzeżenia, Klient niezwłocznie, w ciągu 2 dni od daty dostawy, obowiązany jest złożyć zgłoszenie reklamacyjne.
  13. Przy rozpatrywaniu reklamacji o której mowa w pkt 11, sklep może zażądać od Klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych danych pozwalających rozpatrzyć reklamację Klienta, jak również pozwalających Sprzedającemu dochodzić roszczeń przysługujących mu od Kuriera, który dostarczył uszkodzoną przesyłkę.

  Reklamacje

  § 10

  1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli towar posiada wady uniemożliwiające zgodne z jego przeznaczeniem wykorzystanie.
  2. Sklep nie odpowiada za wady towaru opisane w pkt powyżej, jeżeli:
   1. Klient nie zachował procedury opisanej w § 9 dotyczącej sprawdzenia i odbioru przesyłki od kuriera, a waga polega na mechanicznym uszkodzeniu dostarczonych elementów.
   2. Klient nie dochował obowiązku związanego z szczegółową kontrolą przesyłki, a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu dostarczonych elementów lub też dostarczony towar ma wadę, którą Klient byłby w stanie wykryć, gdyby należycie zbadał towar.
   3. Klienta nie sprawdził i nie porównał dostarczonego towaru pod względem odcienia, koloru, kalibracji, wymiaru i daty produkcji, jak tez innych parametrów przed zamontowaniem lub innym trwałym połączeniem z podłożem.
   4. Klient nie posiada dowodu zakupu reklamowanego towaru.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru na adres siedziby Sprzedającego.
  4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w tym czasie, Sprzedający poinformuje o tym Klienta drogą mailową lub listownie.
  5. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt zostanie naprawiony albo wymieniony na nowy, a jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi pieniądze albo zaoferuje inne, dostępne w sklepie produkty o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu.
  6. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwróci koszty przesyłki.

  Gwarancja

  § 11

  1. Towary oferowane na stronie solidlazienki.pl objęte są poza rękojmią i odpowiedzialnością sklepu
   z tytułu niezgodności towaru z umową również gwarancją producenta, ale tylko w przypadkach,
   w których taka gwarancja została wyraźnie udzielona.

  Odstąpienie od umowy

  § 12

  1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość może bez podania przyczyny zrezygnować w drodze
   odstąpienia od umowy z towaru zakupionego w sklepie solidlazienki.pl, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie.
  2. Realizacja uprawnienia wskazanego w pkt 1 wymaga wysłania w formie pisemnej lub mailowego
   odstąpienia od umowy w czasie do 14 dni od otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy można wysłać na adres sklepu SOLID Michał Dzidek, 41-403 Chełm Śląski , ul. Chełmska 69A lub na adres e-mail: lazienkisolid@gmail.com
  3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy
   o Prawach Konsumenta, jednak nie jest on obowiązkowy.
  4. Klient odsyła towar, od którego odstąpił na własny koszt i ryzyko.
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
   i funkcjonowania rzeczy.
  6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
   o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, zobowiązuje się zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa Konsumenckiego.
  7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania oddawanego towaru.
  9. Zwracany towar zostanie przyjęty przez sklep tylko wtedy, gdy nie będzie nosił śladów użytkowania.
  10. Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, zwłaszcza śladów wskazujących na próby jego montażu.
  11. Zwracany towar musi być kompletny, mianowicie musi być całkowicie ilościowo i asortymentowo zgodny z towarem zamówionym przez Klienta i dostarczonym za pośrednictwem Kuriera.
  12. Sklep zastrzega sobie prawo dokładnej kontroli zwracanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem.
  13. Jeżeli towar według oceny sklepu nie spełni warunków opisanych w pkt 9 – 11 sklep stawa do dyspozycji Klienta towar, informując go niezwłocznie o tym fakcie.
  14. Jeżeli kontrola wypadnie pomyślnie, sklep zwróci Klientowi kwotę równą wartości zamówionego towaru bez uwzględniania do zwrotu kosztów transportu lub przekazania zapłaty za pobraniem.
  15. Kwota do zwrotu zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od daty dokonania kontroli zwracanego towaru, ale nie wcześniej niż po podpisaniu i odesłaniu przez Klienta dokumentów faktur korygujących dotyczących zwrotu towaru w trybie odstąpienia od umowy.

  Anulowanie zamówienia

  § 13

  1. Sklep solidlazienki.pl może anulować zamówienie, jeżeli:
   1. W wyniku zachowanie Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania
    uwłaczającego godności, przez co nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do
    przeprowadzenia procedury zamówienia do końca,
   2. Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcje, które następnie
    zostały anulowane, nieodebrane lub co do których Klient odstąpił od umowy.
  2. Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Po wysłaniu zamówionego towaru do Klienta anulowanie zamówienia jest niedopuszczalne, chyba, ze Klient pokryje koszty transportu powrotnego zamówionych towarów do Sprzedającego.

  Postanowienia końcowe

  § 13

  1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem strony internetowej sklepu solidlazienki.pl, Strony postanawiają załatwić w sposób polubowny.
  2. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych przepisów powszechnie obowiązujących.